IMC

ინოვაციის სტრატეგია და მენეჯმენტი

ინოვაციის სტრატეგია და მენეჯმენტი – რა არის ინოვაციის სტრატეგია და მენეჯმენტი და როგორ განვახორციელოთ ის

ინოვაცია მხოლოდ სპონტანურად არ ხდება. უწყვეტი პროგრესის უზრუნველსაყოფად, ბიზნესებმა უნდა შექმნან სტრუქტურა, რომელიც ხელს შეუწყობს ინოვაციას რეგულარულად.

ეს სტრუქტურა, რომელიც ცნობილია, როგორც ინოვაციური სტრატეგია, გადამწყვეტია ორგანიზაციის შიგნით ინოვაციების სიჩქარისა და ეფექტურობის დასადგენად.

ორგანიზაციის ინოვაციური სტრატეგიის მართვის პროცესს, იდეიდან წარმატებულ განხორციელებამდე, ინოვაციის მენეჯმენტი ეწოდება.

ინოვაციის სტრატეგიის მნიშვნელობა

ინოვაციებზე ხშირად განიხილება ფირმები და ორგანიზაციები. ზოგი მას მხოლოდ კომპანიის კონტექსტში აერთიანებს, რათა თვალყური ადევნოს ტენდენციებს, ზოგი კი თავის ორგანიზაციას აშენებს ინოვაციების ბირთვზე.

ინოვაციების ჩართვა და დანერგვა პროდუქტებში, სერვისებში და პროცესებში გადარჩენის გადამწყვეტი საჭიროებაა.

ინოვაციის მამოძრავებელი ძალები

არსებობს რამდენიმე მამოძრავებელი ძალა ორგანიზაციული ინოვაციურობის უკან, რომლებიც შეიძლება დაიყოს შიდა და გარე ნაწილებად.

ინოვაციის შიდა მამოძრავებელი ძალები მნიშვნელოვანია ინოვაციური სტრატეგიის შემუშავებისას, რადგან მათ შეუძლიათ გავლენა მოახდინონ კომპანიის ინოვაციური ძალისხმევის რესურსებზე, კულტურასა და ზოგად მიმართულებაზე.

გარე მამოძრავებელი ძალები გადამწყვეტ როლს თამაშობენ ორგანიზაციებში ინოვაციების სტიმულირებაში.

ისინი ზემოქმედებენ კომპანიებზე ადაპტირებისა და ინოვაციების შესაქმნელად, რათა იყვნენ კონკურენტუნარიანი.

გარე ძალების იგნორირებამ შეიძლება გამოიწვიოს ბაზრის წილის შემცირება და, საბოლოო ჯამში, წარუმატებლობა.

ინოვაციის შიდა მამოძრავებელი ძალები
  • ეკონომიკური ზრდა: კომპანიების ზრდასთან ერთად, შეიძლება დასჭირდეთ ახალი პროდუქტების, სერვისების ან პროცესების შემუშავება, რათა შეინარჩუნონ და გაზარდონ მომგებიანობა.
  • ბიზნეს მიზნები: კომპანიებს შეიძლება ჰქონდეთ ინოვაციებთან დაკავშირებული მიზნები და ამოცანები, რომლებიც მათი საერთო ბიზნეს სტრატეგიის ნაწილია.                                     ეს მიზნები შეიძლება მოიცავდეს ახალი პროდუქტების ან სერვისების განვითარებას, არსებულის გაუმჯობესებას ან ახალი ბაზრების მოძიებას.
  •  საწარმოს ბუნება: ზოგიერთი ბიზნესი შეიძლება იყოს არსებითად ინოვაციური, როგორიცაა ტექნოლოგიური სტარტაპები ან კომპანიები კვლევისა და განვითარების სფეროებში.  ამ შემთხვევებში ინოვაცია არის ბიზნეს მოდელის ძირითადი კომპონენტი და აუცილებელია გადარჩენისა და ზრდისთვის.
ინოვაციის გარე მამოძრავებელი ძალები
  • კონკურენცია: ორგანიზაციის სტრუქტურაში ინოვაციის ჩართვის ყველაზე მნიშვნელოვანი მიზეზი არის კონკურენტული უპირატესობის შენარჩუნება. ბიზნესებს მუდმივად სჭირდებათ ინოვაციები, რათა აყვავდნენ და გადარჩნენ მაღალ კონკურენტულ ბაზრებზე, გააუმჯობესონ მიმდინარე ღირებულებები ან შექმნან ახალი გზები წინსვლისთვის.
  • ცვლილებები: დროთა განმავლობაში შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებელთა საწყისი საჭიროებები ბიზნესის შეთავაზებების მიმართ. თუ კომპანია ვერ განაახლებს ან ადაპტირდება მომხმარებელთა ცვალებად საჭიროებებთან, მისი პროდუქციის ან მომსახურების წარმატების მაჩვენებლები შეიძლება არ გაგრძელდეს ისე, როგორც პროგნოზირებულია. ბიზნესებმა უნდა გამოიყენონ ინოვაცია და კრეატიულობა, ბაზრის ცვლილებების შესაბამისად.
  • ტექნოლოგია: ტექნოლოგიური მიღწევები აიძულებს ბიზნესს იყოს ინოვაციური. ახალი ტექნოლოგიები ჩნდება, მიმდინარე ტექნოლოგიები ვითარდება და ზოგიერთმა შეიძლება შეწყვიტოს არსებობა. ორგანიზაციებმა უნდა აითვისონ ინოვაციების მენეჯმენტის ტექნიკა და ჩაერთონ მუდმივი განახლების პროცესში ტექნოლოგიური მიღწევების კუთხით. აღსანიშნავია, რომ გარე ძალები დიდ გავლენას ახდენენ ორგანიზაციის ინოვაციის პროცესზე.

ინოვაციების პარადოქსები

გაურკვევლობა: ინოვაციებს ბიზნესში ჩვეულებრივ თან ახლავს გარკვეული ცვლილებები. ეს არის იდუმალი ნაბიჯი ცნობილი სიტუაციიდან შეუსწავლელი ტერიტორიისკენ.

ინოვაციური სტრატეგიის განსახორციელებლად, ორგანიზაციები ბედავდნენ დატოვონ ბიზნესი, როგორც ჩვეულებრივი რუტინა და სცადონ ახალი პერსონალის დამატება, რომელიც მოიცავს გარკვეულ რისკებს.

ინოვაციების მართვის მეთოდები და პროცესთან მომუშავე გუნდები ცდილობენ მაქსიმალურად შეამცირონ რისკები შესაძლო შედეგების პროგნოზირებით.

თუმცა, ყოველთვის არის სავარაუდო გაურკვევლობა, რომ ყველაფერი გეგმის მიხედვით არ წავა.

შესაძლებლობა: ინოვაციის პროცესში, კრეატიულობის ფაზა გარკვეულწილად განსხვავდება განხორციელებისგან. ეს ორი ეტაპი მოითხოვს განსხვავებულ უნარებს, მეთოდებს, პროცესებსა და აქტივობებს.

ზოგჯერ ორგანიზაციები შეიძლება ძალიან კარგად ქმნიან ინოვაციურ იდეებს, მაგრამ არ გააჩნიათ მათი განხორციელების კომპეტენცია ან პირიქით.

ინოვაციის მენეჯმენტი, რომელიც ეხება მთელ პროცესს, უნდა დაფაროს სხვადასხვა საჭირო შესაძლებლობები ინოვაციური სტრატეგიის შესასრულებლად.

მაგალითად, ფასილიტაცია და იდეა არის ინოვაციის შესაძლებლობები. მეორე მხრივ, მარკეტინგი და პროექტის მენეჯმენტი არის შექმნილი, როგორც ინოვაციის განხორციელების შესაძლებლობები.

თანამშრომლობა: ინოვაციის ყველა ეტაპი და ფაზა ბიზნესში მოქმედების პროცესში მოითხოვს სხვადასხვა განყოფილების, დეპარტამენტის და ა.შ. მჭიდრო თანამშრომლობას (შიდა თანამშრომლობას).

ზოგჯერ ის მოითხოვს სხვადასხვა ორგანიზაციას შორის თანამშრომლობას (გარე თანამშრომლობას).

ორივე შემთხვევაში, საკითხზე შეთანხმების მიუხედავად, მონაწილეებს შეიძლება ჰქონდეთ განსხვავებული ნორმები და მიზნები პროცესში. ამან შეიძლება საფრთხე შეუქმნას სასურველი შედეგების მიღწევას.

თუ ინოვაციური პროცესი სათანადოდ არ იმართება, მას შეუძლია ადვილად შეცვალოს თანამშრომლობა განსხვავებულად და გადააქციოს პარტნიორები დაპირისპირებულ ფრაქციებად.

ძირითადი ფაქტორები ინოვაციური სტრატეგიის ჩამოყალიბებაში

ინოვაციური სტრატეგიის შემუშავებისას, გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს სხვადასხვა ფაქტორების გათვალისწინებას, რამაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს თქვენი ინოვაციური ძალისხმევის წარმატებაზე.

ეს ფაქტორები შეიძლება ფართოდ დაიყოს როგორც შიდა და გარე მამოძრავებელი ძალებად, ასევე თქვენი ორგანიზაციისთვის სპეციფიკურ სხვა ძირითადი მოსაზრებებად;

როგორიცაა თქვენი ბიზნესის მიზნები, ხელმისაწვდომი რესურსები და ორგანიზაციული კულტურა.

ამ ფაქტორების გულდასმით შეფასებით და ყოვლისმომცველი ინოვაციის სტრატეგიის შემუშავებით, თქვენ შეგიძლიათ შექმნათ ჩარჩო, რომელიც საშუალებას მისცემს მუდმივ ინოვაციას და მხარს დაუჭერს გრძელვადიან წარმატებას.

» კომპანიის კულტურა: ორგანიზაციის თანამშრომლების ღირებულებებს, რწმენას და დამოკიდებულებებს შეუძლია გადამწყვეტი როლი შეასრულოს ინოვაციების განვითარებაში.

კომპანია, რომელიც ხელს უწყობს კრეატიულობის, რისკების აღების და ექსპერიმენტების კულტურას, უფრო მეტად გამოიმუშავებს ინოვაციურ იდეებს და აქცევს მათ წარმატებულ პროდუქტად ან სერვისად.

» ორგანიზაციული სტრუქტურა: ორგანიზაციის სტრუქტურამ შეიძლება გავლენა მოახდინოს მის ინოვაციის უნარზე.

კომპანიები, რომლებსაც აქვთ გადაწყვეტილების მიღების დეცენტრალიზებული და უფრო ორგანიზაციული სტრუქტურა, შეიძლება იყვნენ უფრო მოქნილი და შეეძლოთ სწრაფად უპასუხონ ბაზარზე არსებულ ცვლილებებს.

» თანამშრომლების უნარები და ცოდნა: ორგანიზაციის თანამშრომლების უნარები, ცოდნა და გამოცდილება შეიძლება იყოს ინოვაციის მთავარი მამოძრავებელი.

ორგანიზაციებს, რომლებიც ინვესტირებას ახდენენ თავიანთი თანამშრომლების ტრენინგსა და განვითარების პროგრამებში, შეუძლიათ განავითარონ უწყვეტი სწავლისა და ინოვაციების კულტურა.

» კვლევა და განვითარება: რესურსები, რომელსაც ორგანიზაცია გამოყოფს კვლევისა და განვითარებისთვის, ასევე შეუძლია ინოვაციების გააქტიურება.

კომპანიები, რომლებიც ინვესტირებას ახდენენ R&D – ში და ჰყავთ ამისთვის გამოყოფილი გუნდი, უფრო სავარაუდოა, რომ განავითარონ ახალი და ინოვაციური პროდუქტები ან სერვისები.

» სტრატეგიული პარტნიორობა: სხვა ორგანიზაციებთან ან ინდუსტრიის პარტნიორებთან თანამშრომლობამ ასევე შეიძლება გამოიწვიოს ინოვაცია.

ერთობლივ საწარმოებს ან პარტნიორობებს შეუძლიათ უზრუნველყონ წვდომა ახალ ტექნოლოგიებზე, ბაზრებზე ან გამოცდილებაზე, რაც შეიძლება დაეხმაროს ორგანიზაციას ინოვაციური პროდუქტებისა თუ სერვისების განვითარებაში.

დასკვნა

ინოვაცია არ არის მხოლოდ ხმაურიანი ან წარმავალი ტენდენცია, არამედ თანამედროვე ბიზნეს სტრატეგიის სასიცოცხლო ასპექტია.

ორგანიზაციებს მუდმივად სჭირდებათ ადაპტირება და ინოვაციები, რათა დარჩნენ კონკურენტუნარიანი დღევანდელ სწრაფად ცვალებად ბაზრებზე.

ეს მოითხოვს ინოვაციის მენეჯმენტის სტრუქტურირებულ მიდგომას, იდეიდან განხორციელებამდე, რომელიც მიმართავს როგორც შიდა, ისე გარე მამოძრავებელ ძალებს.

მიუხედავად იმისა, რომ გარე მამოძრავებელი ძალები, როგორიცაა კონკურენცია, ცვლილებები და ტექნოლოგია უბიძგებს ორგანიზაციებს ინოვაციებისკენ, პარადოქსებმა, როგორიცაა გაურკვევლობა, შესაძლებლობები და თანამშრომლობა, შეიძლება შექმნას დაბრკოლებები.

თუმცა, საგულდაგულოდ მორგებული ინოვაციური სტრატეგია შეიძლება დაეხმაროს ორგანიზაციებს ნავიგაციაში, გამოწვევების დაძლევაში და ინოვაციების წარმატებით წარმართვაში.

ინოვაციების მიღებითა და ინოვაციური პროცესის ეფექტურად მართვით, ბიზნესს შეუძლია მიაღწიოს მდგრად ზრდას და წარმატებას გრძელვადიან პერსპექტივაში.

ინოვაციის სტრატეგია და მენეჯმენტი – უმნიშვნელოვანესი დეტალი თქვენი ბიზნესის განვითარების სფეროში!

მეტი საინტერესო სიახლისთვის თვალი ადევნეთ ჩვენს ბლოგს

ჩვენ ვიყენებთ ქუქიებს კონტენტისა და რეკლამის პერსონალიზებისთვის, სოციალური მედიის ფუნქციების უზრუნველსაყოფად და ჩვენი ტრაფიკის გასაანალიზებლად. View more
Cookies settings
გასაგებია
სამომხმარებლო წესები და პირობები
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

ვინ ვართ ჩვენ

შემოთავაზებული ტექსტი: ჩვენი ვებ-გვერდის მისამართი: http://localhost/imc.

კომენტარები

შემოთავაზებული ტექსტი: თუ სტუმარი დატოვებს კომენტარს საიტზე, ჩვენ შევაგროვებთ ფორმაში მითითებულ მონაცემებს, აგრეთვე IP-მისამართს და ბრაუზერის user-agent-ის მონაცემებს, სპამის გამოვლენის მიზნით. ანონიმიზირებული სტრიქონი, რომელიც იქმნება თქვენი ელფოსტის მისამართიდან (ე.წ. „ჰეში“), შესაძლოა გადაეცეს სერვისს Gravatar, რათა მოხდეს იმის გარკვევა, იყენებთ თუ არა თქვენ მას. Gravatar-ის კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ხელმისაწვდომია აქ: https://automattic.com/privacy/ . კომენტარის გამოქვეყნების შემდგომ თქვენი პროფილის გამოსახულება საჯაროდ გამოჩნდება თქვენი კომენტარის კონტექსტში.

მედია

შემოთავაზებული ტექსტი: თუ ხართ რეგისტრირებული მომხმარებელი და ატვირთეთ ფოტო საიტზე, ჯობია თავიდან აიცილოთ EXIF-მონაცემებით ფოტოს ატვირთვა, ვინაიდან ისინი შეიცავენ ინფორმაციას თქვენი ადგილმდებარეობის შესახებ. ნებისმიერს შეუძლია ამ ინფორმაციის ამოღება ფოტოდან.

ქუქი-ფაილები

შემოთავაზებული ტექსტი: თუ დატოვებთ კომენტარს ჩვენს საიტზე, თქვენ შეგიძლიათ ჩართოთ თქვენი სახელის, ელფოსტისა და ვებ-გვერდის მისამართის შენახვის შესაძლებლობა ქუქი-ფაილში. ეს კეთდება თქვენი კომფორტისათვის, რათა ხელახლა არ მოგიწიოთ იგივე მონაცემებსი შეტანა მორიგი კომენტარის დატოვებისას. ეს ქუქი-ფაილები ერთი წელი ინახება. თუ თქვენ სტუმრობთ ჩვენს შესვლის გვერდს, ჩვენ დავაყენებთ დროებით cookie-ს, რათა დადგინდეს თქვენი ბრაუზერი იღებს თუ არა cookies. ეს ქუქი-ფაილი არ შეიცავს პერსონალურ მონაცემებს და თქვენი ბრაუზერის დახურვისას გაუქმდება. პირად ანგარიშში შევლისას, ჩვენ ასევე ვაგზავნით რამოდენიმე ქუქი-ფაილს თქვენს კომპიუტერში, ეკრანის პარამეტრების ინფორმაციით. შესვლის ქუქი-ფაილი ორი დღე ინახება, ეკრანის პარამეტრების — 1 წელი. თუ აირჩევთ პარამეტრს „დამიმახსოვრე“, შესვლის პარამეტრები შენახული იქნება ორი კვირის განმავლობაში. ანგარიშიდან გამოსვლისას ქუქი-ფაილი წაიშლება. სტატიის ჩასწორების, ან გამოქვეყნებისას ბრაუზერში შენახული იქნება დამატებითი ქუქი-ფაილი, ის არ შეიცავს პირად მონაცემებს, არამედ მხოლოდ ჩასწორებული ჩანაწერის ID-ის და ვადა გასდის 1 დღეში.

სხვა საიტების ჩადგმადი შიგთავსი

შემოთავაზებული ტექსტი: სტატიები ამ საიტზე შესაძლოა შეიცავდნენ ჩადგმად შიგთავსს (მაგალითად ვიდეო, გამოსახულება, სტატია და ა.შ.). მსგავსი სახის შიგთავსი ისევე იქცევა, თითქოს მომხმარებელი გადავიდა სხვა საიტზე. ეს საიტები შესაძლოა აგროვებენ მონაცემებს თქვენს შესახებ, იყენებენ ქუქი-ფაილებს, ამატებენ დამატებითი თვალთვალის ხერხებს მესამე მხარისაგან და თვალყურს ადევნებენ თქვენს ურთიერთქმედებას შიგთავსთან, მათ შორის ურთიერთქმედებას იმ შემთხვევაში, როდესაც ავტორიზებული ხართ საიტზე და გაქვთ ანგარიში.

ვის ვუზიარებთ მოანცემებს

შემოთავაზებული ტექსტი: თუ პაროლის გადაყენებას მოითხოვთ, თქვენი IP მისამართი დაემატება ელფოსტაში.

რამდენად დიდხანს ვინახავთ თქვენს მონაცემებს

შემოთავაზებული ტექსტი: თუ თქვენ დაწერთ კომენტარს, მაშინ კომენტარიც და მისი მეტა-მონაცემები შეინახება უსასრულოდ დიდი ხნით. ეს ხდება იმისათვის, რომ ავტომატურად მოხდეს შემდგომი კომენტარების ავტომატური გამოქვეყნება, ნაცვლად ხელით მისი მოწონებისა. ჩვენს საიტზე რეგისტრირებული მომხმარებლებისათვის ჩვენ ვინახავთ იმ პირად ინფორმაციას, რომელიც მათ მიუთითეს პროფილში. ყველა მომხმარებელს შეუძლია ნახოს, ჩაასწოროს, ან წაშალოს მისი ინფორმაცია ნებისმიერ დროს (მომხმარებლის სახელის გარდა). ვებ-გვერდის ადმინისტრაციას ასევე შეუძლია დაინახოს ეს ინფორმაცია და შეცვალოს.

რა უფლებები გაქვთ პირად ინფორმაციაზე

შემოთავაზებული ტექსტი: საიტზე პირადი ანგარიშის არსებობისას, ან თუ თქვენ დატოვეთ კომენტარი, შეგიძლიათ მოითხოვოთ პირადი ინფორმაციის ფაილის ექსპორტი, რომელიც ჩვენ შევინახეთ, მათ შორის თქვენ მიერ მოწოდებული ინფორმაცია. თქვენ ასევე შეგიძლიათ მოითხოვოთ ამ მონაცემების წაშლა, გარდა იმ ინფორმაციისა, რომელიც ჩვენ ვალდებული ვართ შევინახოთ ადმინისტრირების მიზნებისათვის, კანონის თანახმად, ან უსაფრთხოების მიზნით.

Where your data is sent

შემოთავაზებული ტექსტი: მომხმარებლების კომენტარები შესაძლოა ავტომატურად შემოწმდეს სპამის გამოვლენის სერვისით.
Save settings
Cookies settings