IMC

ra-aris-marketingi

რა არის მარკეტინგი?

ტერმინი „მარკეტინგი“ წარმოებულია ინგლისური სიტყვიდან „მარკეტ“ – „ბაზარი“. აღნიშნული ტერმინი გაჩნდა XIX-XX სს. მიჯნაზე და ნიშნავდა ბაზარზე საქონლისა და მომსახურეობის მოთხოვნილებისა და გასაღების შესწავლას. მარკეტინგი, როგორც წარმოებისა და რეალიზაციის მართვის სისტემა, ერთი მხრივ, გულისხმობს ბაზრის საგულდაგულო და ყოველმხრივ შესწავლას, მომხმარებელთა მოთხივნილებებისა და გემოვნების ცოდნას, წარმოების ორგანიზაციას ამ მოთხოვნილებათა უფრო სრულ დაკმაყოფილებაზე. მეორე მხრივ, ესაა აქტიური ზემოქმედება ბაზარზე და არსებულ მოთხოვნილებებზე, ამ მოთხოვნილებათა ფორმირების პროცესზე.

კომპანია IMC აიემსი გთავაზობთ ციფრული მარკეტინგის მომსახურებას სხვადასხვა მიმართულებით:

მარკეტინგის განმარტება

ეს არის მომხმარებელთა მოთხოვნის შესწავლა-პროგნოზირება და მისი დაკმაყოფილების უზრუნველყოფა გაცვლის საშუალებით მოგების მისაღებად ფირმის მიზნობრივი ბაზრის გამოკვლევის, მის შესახებ და კონკურენტებზე მარკეტინგული ინფორმაციის მოპოვების საფუძველზე. მარკეტინგი გულისხმობს საქმიანობას, რომელსაც კომპანია იღებს პროდუქტის ან მომსახურების ყიდვა-გაყიდვის ხელშესაწყობად. ის მოიცავს რეკლამირებას, გაყიდვას და პროდუქციის მიწოდებას მომხმარებლებისთვის ან სხვა ბიზნესისთვის. გარკვეულ მარკეტინგულ საქმიანობას ახორციელებენ შვილობილი კომპანიები კომპანიის სახელით. პროფესიონალები, რომლებიც კორპორაციის მარკეტინგისა და პოპულარიზაციის დეპარტამენტებში მუშაობენ, რეკლამის საშუალებით ცდილობენ ძირითადი პოტენციური აუდიტორიის ყურადღების მიპყრობას. აქციები გამიზნულია გარკვეული აუდიტორიისთვის და შეიძლება მოიცავდეს ცნობილ ადამიანთა მოწონებას, მიმზიდველ ფრაზებს ან ლოზუნგებს, დასამახსოვრებელ შეფუთვას ან გრაფიკულ დიზაინს და ზოგადად მედიის ექსპოზიციას.

მარკეტინგული კვლევის განმარტება

მარკეტინგული კვლევა არის ფუნქცია, რომელიც მომხმარებელს, დამკვეთს და საზოგადოებას აკავშირებს მარკეტერთან ინფორმაციის საშუალებით – ინფორმაციის, რომელიც გამოიყენება მარკეტინგის შესაძლებლობებისა და პრობლემების დასადგენად და განსაზღვრისთვის; მარკეტინგული მოქმედებების გენერირების, დახვეწისა და შეფასებისთვის; მარკეტინგის შესრულების მონიტორინგისთვის და მარკეტინგის, როგორც პროცესის გაგების გააუმჯობესებისთვისთვის. მარკეტინგული კვლევა განსაზღვრავს ამ საკითხის გადასაჭრელად საჭირო ინფორმაციას, ადგენს ინფორმაციის შეგროვების მეთოდს, მართავს და ახორციელებს მონაცემთა შეგროვების პროცესს, აანალიზებს შედეგებს და აწვდის და ასახავს მათ აღმოჩენებს.

მარკეტინგის ძირითადი გზები

  • მარკეტინგი გულისხმობს ყველა საქმიანობას, რასაც კომპანია აკეთებს მომხმარებლებისთვის პროდუქციის ან მომსახურების პოპულარიზაციისა და გაყიდვის მიზნით.
  • იყენებს “მარკეტინგის მიქსს”, რომელიც ასევე ცნობილია როგორც 4 Ps – product, price, place, და promotion
  • თავის ბაზარზე, ის მიზნად ისახავს პროდუქტის ან მომსახურების აღებას, მისი იდეალური მომხმარებლების იდენტიფიცირებას და მომხმარებლების ყურადღების მიპყრობას არსებული პროდუქტის ან მომსახურებისკენ.

მარკეტინგის “4 P”

Product (პროდუქტი)

პროდუქტი განისაზღვრება, როგორც ატრიბუტების (თვისებები, ფუნქციები, სარგებელი და გამოყენება) ერთობლიობა, რომელსაც შეუძლია გაცვლა ან გამოყენება, როგორც წესი, მატერიალური და არამატერიალური ფორმების ნაზავის. ამრიგად, პროდუქტი შეიძლება იყოს იდეა, ფიზიკური ობიექტი (საქონელი), ან მომსახურება, ან სამივეს კომბინაცია. იგი არსებობს გაცვლის მიზნით ინდივიდუალური და ორგანიზაციული მიზნების დასაკმაყოფილებლად. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგჯერ გამოიყენება ტერმინი “პროდუქტები და მომსახურება”, პროდუქტი არის ტერმინი, რომელიც მოიცავს როგორც საქონელს, ასევე მომსახურებას.

Price (ფასი)

ფასი არის ფორმალური თანაფარდობა, რომელიც მიუთითებს ფულის, საქონლის ან მომსახურების რაოდენობას, რაც საჭიროა მოცემული რაოდენობის საქონლის ან მომსახურების შესაძენად. ეს არის თანხა, რომელიც მომხმარებელმა უნდა გადაიხადოს პროდუქტის შესაძენად.

Place (or Distribution) ადგილი (ან დისტრიბუცია)

დისტრიბუცია გულისხმობს მომხმარებლებისთვის პროდუქციის მარკეტინგისა და პროდუქტის მიტანის აქტს. იგი ასევე გამოიყენება მოცემული პროდუქტის ბაზრის დაფარვის მასშტაბის აღსაწერად. 4 P-ში განაწილება წარმოდგენილია ადგილით ან განთავსებით.

Promotion (რეკლამირება)

რეკლამირება გულისხმობს ნებისმიერი ტიპის მარკეტინგულ კომუნიკაციას, რომელიც გამოიყენება სამიზნე აუდიტორიისთვის პროდუქტის, მომსახურების, ბრენდის ან მისი ღირებულებების რეკლამირებისთვის. ეს ეხმარება მარკეტინგებს, შექმნან გამორჩეული ადგილი მომხმარებელთა გონებაში, ეს შეიძლება იყოს როგორც შემეცნებითი, ასევე ემოციური გზა. მაგალითებში შედის კუპონები, გათამაშებები, ფასდაკლებები, სპეციალური შეფუთვები, მიზეზებთან დაკავშირებული მარკეტინგი და ლიცენზირება.

მარკეტინგის გაგება

მარკეტინგი, როგორც დისციპლინა, მოიცავს ყველა იმ ქმედებას, რომელსაც კომპანია ახორციელებს მომხმარებლების მოსაზიდად და მათთან ურთიერთობის შენარჩუნების მიზნით. პოტენციურ ან წარსულ კლიენტებთან ურთიერთობა მუშაობის ნაწილია და შეიძლება მოიცავდეს მადლობის წერილების წერას, სხვადასხვა შეთავაზებას პერსპექტიულ კლიენტებთან, ზარების და ელ.ფოსტის სწრაფად დაბრუნებას და კლიენტებთან შეხვედრას ყავაზე ან სადილზე. მის ყველაზე მთავარ დონეზე, მარკეტინგი ცდილობს კომპანიის პროდუქტები და მომსახურება შეუსაბამოს მომხმარებლებს, რომელთაც სურთ ამ პროდუქტებზე წვდომა. პროდუქციის მომხმარებლებთან შესაბამისობა საბოლოოდ უზრუნველყოფს მომგებიანობას. პროდუქტი, ფასი, ადგილი და პოპულარიზაცია არის მარკეტინგის ოთხი PS. ოთხი Ps ერთობლივად ქმნის აუცილებელ ნარევს, რომელიც კომპანიას სჭირდება პროდუქტის ან მომსახურების რეალიზაციისთვის. ნილ ბორდენმა პოპულარიზაცია გაუწია იდეას მარკეტინგის მიქსისა და 1950-იან წლებში 4 P-ს შესახებ.

მარკეტინგი გულისხმობს კომპანიის მიერ ნებისმიერი სახის საქმიანობას, რომელიც მიზნად ისახავს მომსახურების ყიდვა-გაყიდვას.

მარკეტინგის სახეები

წარმოგიდგენთ სხვადასხვა სახეებს, რომლებიც დღევანდელ ბიზნესში აქტიურად გამოიყენება.

ინფლუენსერ მარკეტინგი

ამერიკის ეროვნული რეკლამირების ასოციაციის (ANA) თანახმად, ინფლუენსერ მარკეტინგი ყურადღებას ამახვილებს იმ პირების გამოყენებაზე, რომლებსაც გავლენა აქვთ პოტენციურ მყიდველებზე და ამ პირების გარშემო მარკეტინგული საქმიანობის ორიენტირება ბრენდის მესიჯის უფრო დიდ ბაზარზე მისაწოდებლად. ინფლუენსერ მარკეტინგში, ნაცვლად მომხმარებელთა დიდ ჯგუფზე უშუალოდ ვაჭრობისა, ბრენდი შთააგონებს ან ფულს უხდის ინფლუენსერებს (მათ შორის შეიძლება იყვნენ ცნობილი სახეები, შინაარსის შემქმნელები, მომხმარებელთა დამცველები და თანამშრომლები), რათა მათ თავისი სიტყვით და სახელით გაუწიონ ბრენდს რეკლამირება.

ურთიერთობების მარკეტინგი

ამერიკის ეროვნული რეკლამირების ასოციაციის (ANA) თანახმად, ურთიერთობების მარკეტინგი ირჩევს სტრატეგიის და ტაქტიკის გზას მომხმარებელთა სეგმენტირებისთვის ერთგულების ასამაღლებლად. ის იყენებს მონაცემთა ბაზის მარკეტინგს, ქცევითი რეკლამირებასა და ანალიზს, მომხმარებლების ზუსტი მიზნის მისაღწევად და ერთგულების პროგრამების შესაქმნელად.

ვირუსული მარკეტინგი

ვირუსული მარკეტინგი არის მარკეტინგული ფენომენი, რომელიც უმარტივებს და ხელს უწყობს ხალხს, გაავრცელონ მარკეტინგული მესიჯი. მეტსახელი “ვირუსული” მოდის იქიდან, რომ სარეკლამო მესიჯი ადამიანებს შორის ვირუსივით ვრცელდება და სწორედ ეს ადამიანები არიან “ვირუსის გადამტანები”.

მწვანე მარკეტინგი

მწვანე მარკეტინგი ნიშნავს პროდუქტების განვითარებასა და მარკეტინგს, რომლებიც, სავარაუდოდ, ეკოლოგიურად უსაფრთხოა (ანუ შექმნილია ფიზიკურ გარემოზე უარყოფითი ზემოქმედების შემცირების ან მისი ხარისხის გასაუმჯობესებლად). მწვანე მარკეტინგი არის პროდუქტების ან მომსახურების პოპულარიზაციის პროცესი, მათი ეკოლოგიური სარგებელის გათვალისწინებით. ეს პროდუქტები ან მომსახურება შეიძლება თავისთავად ეკოლოგიურად სუფთა იყოს ან წარმოებული იყოს ეკოლოგიურად სუფთა გზით.

საკვანძო სიტყვების (ქივორდი) მარკეტინგი

საკვანძო სიტყვების მარკეტინგი გულისხმობს მომხმარებლების წინაშე მარკეტინგული შეტყობინების განთავსებას კონკრეტული საკვანძო სიტყვებისა და ფრაზების საფუძველზე, რომლებსაც ისინი ეძებენ. ამ მეთოდის მთავარი უპირატესობა ის არის, რომ ის აძლევს მარკეტერებს შესაძლებლობას, ხმა მიაწვდინონ სწორ ხალხს სწორი შეტყობინებით და საჭირო დროს. მრავალი მარკეტერი, საკვანძო სიტყვებს იყენებს რეკლამის განთავსებისას, როდესაც ხდება გარკვეული საკვანძო სიტყვების შეყვანა. გაითვალისწინეთ, რომ SEO-ში, ეს ტერმინი აღნიშნავს ძიების შედეგების ყველაზე მაღალ პოზიციონირებას.

პარტიზანული მარკეტინგი

ეს სახე აღწერს არატრადიციულ და კრეატიულ მარკეტინგულ სტრატეგიას, რომელიც მიზნად ისახავს მაქსიმალური შედეგების მიღებას მინიმალური რესურსებით.

განსაკუთრებული მოსაზრებები

2017 წლის მონაცემებით, მომხმარებელთა დაახლოებით 62% ყოველთვიურად ყიდულობს ნივთებს ინტერნეტით. ექსპერტები ელიან, რომ აშშ-ში ონლაინ გაყიდვები 2023 წლისთვის 587 მილიარდი დოლარიდან 735 მილიარდ დოლარამდე გაიზრდება. ამ სტატისტიკის გათვალისწინებით, ონლაინ მარკეტინგი წარმოადგენს მარკეტინგული სტრატეგიის მნიშვნელოვან ელემენტს. მარკეტინგისთვის ძალზე მნიშვნელოვანია ონლაინ საშუალებების გამოყენება, როგორიცაა სოციალური მედია და ციფრული რეკლამა, როგორც ვებსაიტებზე, ასევე მობილური მოწყობილობების პროგრამებში და ინტერნეტ ფორუმებზე. ასევე მნიშვნელოვანი ნაბიჯია ინტერნეტში შეძენილი პროდუქციის სადისტრიბუციო არხის გათვალისწინება. დღევანდელობაში ძალიან პოპულარული და შედეგიანია ციფრული მარკეტინგი, რომლის შესახებაც შეგიძლიათ მეტი გაიგოთ ჩვენს სტატიაში.

წაიკითხეთ ჩვენი ბლოგის სხვა საინტერესო სტატიები:

გამოგვყევით სოციალურ ქსელებში:

იმედია, საინტერესო სტატია გამოგვივიდა. დასტურად, გაუზიარეთ მეგობრებს სოციალურ ქსელებში

Leave a Comment

ჩვენ ვიყენებთ ქუქიებს კონტენტისა და რეკლამის პერსონალიზებისთვის, სოციალური მედიის ფუნქციების უზრუნველსაყოფად და ჩვენი ტრაფიკის გასაანალიზებლად. View more
Cookies settings
გასაგებია
სამომხმარებლო წესები და პირობები
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

ვინ ვართ ჩვენ

შემოთავაზებული ტექსტი: ჩვენი ვებ-გვერდის მისამართი: http://localhost/imc.

კომენტარები

შემოთავაზებული ტექსტი: თუ სტუმარი დატოვებს კომენტარს საიტზე, ჩვენ შევაგროვებთ ფორმაში მითითებულ მონაცემებს, აგრეთვე IP-მისამართს და ბრაუზერის user-agent-ის მონაცემებს, სპამის გამოვლენის მიზნით. ანონიმიზირებული სტრიქონი, რომელიც იქმნება თქვენი ელფოსტის მისამართიდან (ე.წ. „ჰეში“), შესაძლოა გადაეცეს სერვისს Gravatar, რათა მოხდეს იმის გარკვევა, იყენებთ თუ არა თქვენ მას. Gravatar-ის კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ხელმისაწვდომია აქ: https://automattic.com/privacy/ . კომენტარის გამოქვეყნების შემდგომ თქვენი პროფილის გამოსახულება საჯაროდ გამოჩნდება თქვენი კომენტარის კონტექსტში.

მედია

შემოთავაზებული ტექსტი: თუ ხართ რეგისტრირებული მომხმარებელი და ატვირთეთ ფოტო საიტზე, ჯობია თავიდან აიცილოთ EXIF-მონაცემებით ფოტოს ატვირთვა, ვინაიდან ისინი შეიცავენ ინფორმაციას თქვენი ადგილმდებარეობის შესახებ. ნებისმიერს შეუძლია ამ ინფორმაციის ამოღება ფოტოდან.

ქუქი-ფაილები

შემოთავაზებული ტექსტი: თუ დატოვებთ კომენტარს ჩვენს საიტზე, თქვენ შეგიძლიათ ჩართოთ თქვენი სახელის, ელფოსტისა და ვებ-გვერდის მისამართის შენახვის შესაძლებლობა ქუქი-ფაილში. ეს კეთდება თქვენი კომფორტისათვის, რათა ხელახლა არ მოგიწიოთ იგივე მონაცემებსი შეტანა მორიგი კომენტარის დატოვებისას. ეს ქუქი-ფაილები ერთი წელი ინახება. თუ თქვენ სტუმრობთ ჩვენს შესვლის გვერდს, ჩვენ დავაყენებთ დროებით cookie-ს, რათა დადგინდეს თქვენი ბრაუზერი იღებს თუ არა cookies. ეს ქუქი-ფაილი არ შეიცავს პერსონალურ მონაცემებს და თქვენი ბრაუზერის დახურვისას გაუქმდება. პირად ანგარიშში შევლისას, ჩვენ ასევე ვაგზავნით რამოდენიმე ქუქი-ფაილს თქვენს კომპიუტერში, ეკრანის პარამეტრების ინფორმაციით. შესვლის ქუქი-ფაილი ორი დღე ინახება, ეკრანის პარამეტრების — 1 წელი. თუ აირჩევთ პარამეტრს „დამიმახსოვრე“, შესვლის პარამეტრები შენახული იქნება ორი კვირის განმავლობაში. ანგარიშიდან გამოსვლისას ქუქი-ფაილი წაიშლება. სტატიის ჩასწორების, ან გამოქვეყნებისას ბრაუზერში შენახული იქნება დამატებითი ქუქი-ფაილი, ის არ შეიცავს პირად მონაცემებს, არამედ მხოლოდ ჩასწორებული ჩანაწერის ID-ის და ვადა გასდის 1 დღეში.

სხვა საიტების ჩადგმადი შიგთავსი

შემოთავაზებული ტექსტი: სტატიები ამ საიტზე შესაძლოა შეიცავდნენ ჩადგმად შიგთავსს (მაგალითად ვიდეო, გამოსახულება, სტატია და ა.შ.). მსგავსი სახის შიგთავსი ისევე იქცევა, თითქოს მომხმარებელი გადავიდა სხვა საიტზე. ეს საიტები შესაძლოა აგროვებენ მონაცემებს თქვენს შესახებ, იყენებენ ქუქი-ფაილებს, ამატებენ დამატებითი თვალთვალის ხერხებს მესამე მხარისაგან და თვალყურს ადევნებენ თქვენს ურთიერთქმედებას შიგთავსთან, მათ შორის ურთიერთქმედებას იმ შემთხვევაში, როდესაც ავტორიზებული ხართ საიტზე და გაქვთ ანგარიში.

ვის ვუზიარებთ მოანცემებს

შემოთავაზებული ტექსტი: თუ პაროლის გადაყენებას მოითხოვთ, თქვენი IP მისამართი დაემატება ელფოსტაში.

რამდენად დიდხანს ვინახავთ თქვენს მონაცემებს

შემოთავაზებული ტექსტი: თუ თქვენ დაწერთ კომენტარს, მაშინ კომენტარიც და მისი მეტა-მონაცემები შეინახება უსასრულოდ დიდი ხნით. ეს ხდება იმისათვის, რომ ავტომატურად მოხდეს შემდგომი კომენტარების ავტომატური გამოქვეყნება, ნაცვლად ხელით მისი მოწონებისა. ჩვენს საიტზე რეგისტრირებული მომხმარებლებისათვის ჩვენ ვინახავთ იმ პირად ინფორმაციას, რომელიც მათ მიუთითეს პროფილში. ყველა მომხმარებელს შეუძლია ნახოს, ჩაასწოროს, ან წაშალოს მისი ინფორმაცია ნებისმიერ დროს (მომხმარებლის სახელის გარდა). ვებ-გვერდის ადმინისტრაციას ასევე შეუძლია დაინახოს ეს ინფორმაცია და შეცვალოს.

რა უფლებები გაქვთ პირად ინფორმაციაზე

შემოთავაზებული ტექსტი: საიტზე პირადი ანგარიშის არსებობისას, ან თუ თქვენ დატოვეთ კომენტარი, შეგიძლიათ მოითხოვოთ პირადი ინფორმაციის ფაილის ექსპორტი, რომელიც ჩვენ შევინახეთ, მათ შორის თქვენ მიერ მოწოდებული ინფორმაცია. თქვენ ასევე შეგიძლიათ მოითხოვოთ ამ მონაცემების წაშლა, გარდა იმ ინფორმაციისა, რომელიც ჩვენ ვალდებული ვართ შევინახოთ ადმინისტრირების მიზნებისათვის, კანონის თანახმად, ან უსაფრთხოების მიზნით.

Where your data is sent

შემოთავაზებული ტექსტი: მომხმარებლების კომენტარები შესაძლოა ავტომატურად შემოწმდეს სპამის გამოვლენის სერვისით.
Save settings
Cookies settings