რა-არის-მარკეტინგი

რა არის მარკეტინგი?

 ტერმინი „მარკეტინგი“ წარმოებულია ინგლისური სიტყვიდან „მარკეტ“ – „ბაზარი“. აღნიშნული ტერმინი გაჩნდა XIX-XX სს. მიჯნაზე და ნიშნავდა ბაზარზე საქონლისა და მომსახურეობის მოთხოვნილებისა და გასაღების შესწავლას. მარკეტინგი, როგორც წარმოებისა და რეალიზაციის მართვის სისტემა, ერთი მხრივ, გულისხმობს ბაზრის საგულდაგულო და ყოველმხრივ შესწავლას, მომხმარებელთა მოთხივნილებებისა და გემოვნების ცოდნას, წარმოების ორგანიზაციას ამ მოთხოვნილებათა უფრო სრულ დაკმაყოფილებაზე. მეორე მხრივ, მარკეტინგი – ესაა აქტიური ზემოქმედება ბაზარზე და არსებულ მოთხოვნილებებზე, ამ მოთხოვნილებათა ფორმირების პროცესზე.

მარკეტინგის განმარტება

მარკეტინგი – ეს არის მომხმარებელთა მოთხოვნის შესწავლა-პროგნოზირება და მისი დაკმაყოფილების უზრუნველყოფა გაცვლის საშუალებით მოგების მისაღებად ფირმის მიზნობრივი ბაზრის გამოკვლევის, მის შესახებ და კონკურენტებზე მარკეტინგული ინფორმაციის მოპოვების საფუძველზე.

მარკეტინგული კვლევის განმარტება

მარკეტინგული კვლევა არის ფუნქცია, რომელიც მომხმარებელს, დამკვეთს და საზოგადოებას აკავშირებს მარკეტერთან ინფორმაციის საშუალებით – ინფორმაციის, რომელიც გამოიყენება მარკეტინგის შესაძლებლობებისა და პრობლემების დასადგენად და განსაზღვრისთვის; მარკეტინგული მოქმედებების გენერირების, დახვეწისა და შეფასებისთვის; მარკეტინგის შესრულების მონიტორინგისთვის და მარკეტინგის, როგორც პროცესის გაგების გააუმჯობესებისთვისთვის. მარკეტინგული კვლევა განსაზღვრავს ამ საკითხის გადასაჭრელად საჭირო ინფორმაციას, ადგენს ინფორმაციის შეგროვების მეთოდს, მართავს და ახორციელებს მონაცემთა შეგროვების პროცესს, აანალიზებს შედეგებს და აწვდის და ასახავს მათ აღმოჩენებს.

ბრენდის განმარტება

ბრენდი არის სახელი, ტერმინი, დიზაინი, სიმბოლო ან ნებისმიერი სხვა მახასიათებელი, რომელიც განსაზღვრავს ერთი გამყიდველის საქონელს ან მომსახურებას, როგორც სხვა გამყიდველისგან განსხვავებულს.

ISO ბრენდის სტანდარტები დასძენს, რომ ბრენდი ”არამატერიალური აქტივია”, რომელიც მიზნად ისახავს შექმნას ”გამორჩეული გამოსახულებები და ასოციაციები დაინტერესებული მხარეების გონებაში და ამით წარმოშვას ეკონომიკური სარგებელი / ღირებულებები”.

მარკეტინგის სახეები

წარმოგიდგენთ მარკეტინგის სხვადასხვა სახეებს, რომლებიც დღევანდელ ბიზნესში აქტიურად გამოიყენება.

ინფლუენსერ მარკეტინგი

ამერიკის ეროვნული რეკლამირების ასოციაციის (ANA) თანახმად, ინფლუენსერ მარკეტინგი ყურადღებას ამახვილებს იმ პირების გამოყენებაზე, რომლებსაც გავლენა აქვთ პოტენციურ მყიდველებზე და ამ პირების გარშემო მარკეტინგული საქმიანობის ორიენტირება ბრენდის მესიჯის უფრო დიდ ბაზარზე მისაწოდებლად.

ინფლუენსერ მარკეტინგში, ნაცვლად მომხმარებელთა დიდ ჯგუფზე უშუალოდ ვაჭრობისა, ბრენდი შთააგონებს ან ფულს უხდის ინფლუენსერებს (მათ შორის შეიძლება იყვნენ ცნობილი სახეები, შინაარსის შემქმნელები, მომხმარებელთა დამცველები და თანამშრომლები), რათა მათ თავისი სიტყვით და სახელით გაუწიონ ბრენდს რეკლამირება.

ურთიერთობების მარკეტინგი

ამერიკის ეროვნული რეკლამირების ასოციაციის (ANA) თანახმად, ურთიერთობების მარკეტინგი ირჩევს სტრატეგიის და ტაქტიკის გზას მომხმარებელთა სეგმენტირებისთვის ერთგულების ასამაღლებლად.

ურთიერთობების მარკეტინგი იყენებს მონაცემთა ბაზის მარკეტინგს, ქცევითი რეკლამირებასა და ანალიზს, მომხმარებლების ზუსტი მიზნის მისაღწევად და ერთგულების პროგრამების შესაქმნელად.

ვირუსული მარკეტინგი

ვირუსული მარკეტინგი არის მარკეტინგული ფენომენი, რომელიც უმარტივებს და ხელს უწყობს ხალხს, გაავრცელონ მარკეტინგული მესიჯი.

მეტსახელი “ვირუსული” მოდის იქიდან, რომ სარეკლამო მესიჯი ადამიანებს შორის ვირუსივით ვრცელდება და სწორედ ეს ადამიანები არიან “ვირუსის გადამტანები”.

მწვანე მარკეტინგი

მწვანე მარკეტინგი ნიშნავს პროდუქტების განვითარებასა და მარკეტინგს, რომლებიც, სავარაუდოდ, ეკოლოგიურად უსაფრთხოა (ანუ შექმნილია ფიზიკურ გარემოზე უარყოფითი ზემოქმედების შემცირების ან მისი ხარისხის გასაუმჯობესებლად). მწვანე მარკეტინგი არის პროდუქტების ან მომსახურების პოპულარიზაციის პროცესი, მათი ეკოლოგიური სარგებელის გათვალისწინებით. ეს პროდუქტები ან მომსახურება შეიძლება თავისთავად ეკოლოგიურად სუფთა იყოს ან წარმოებული იყოს ეკოლოგიურად სუფთა გზით.

საკვანძო სიტყვების (ქივორდი) მარკეტინგი

საკვანძო სიტყვების მარკეტინგი გულისხმობს მომხმარებლების წინაშე მარკეტინგული შეტყობინების განთავსებას კონკრეტული საკვანძო სიტყვებისა და ფრაზების საფუძველზე, რომლებსაც ისინი ეძებენ.

ამ მეთოდის მთავარი უპირატესობა ის არის, რომ ის აძლევს მარკეტერებს შესაძლებლობას, ხმა მიაწვდინონ სწორ ხალხს სწორი შეტყობინებით და საჭირო დროს. მრავალი მარკეტერი, საკვანძო სიტყვებს იყენებს რეკლამის განთავსებისას, როდესაც ხდება გარკვეული საკვანძო სიტყვების შეყვანა.

გაითვალისწინეთ, რომ SEO-ში, ეს ტერმინი აღნიშნავს ძიების შედეგების ყველაზე მაღალ პოზიციონირებას.

პარტიზანული მარკეტინგი

მარკეტინგის ეს სახე აღწერს არატრადიციულ და კრეატიულ მარკეტინგულ სტრატეგიას, რომელიც მიზნად ისახავს მაქსიმალური შედეგების მიღებას მინიმალური რესურსებით.

მარკეტინგის “4 P”

Product (პროდუქტი)

პროდუქტი განისაზღვრება, როგორც ატრიბუტების (თვისებები, ფუნქციები, სარგებელი და გამოყენება) ერთობლიობა, რომელსაც შეუძლია გაცვლა ან გამოყენება, როგორც წესი, მატერიალური და არამატერიალური ფორმების ნაზავის.

ამრიგად, პროდუქტი შეიძლება იყოს იდეა, ფიზიკური ობიექტი (საქონელი), ან მომსახურება, ან სამივეს კომბინაცია. იგი არსებობს გაცვლის მიზნით ინდივიდუალური და ორგანიზაციული მიზნების დასაკმაყოფილებლად.

მიუხედავად იმისა, რომ ზოგჯერ გამოიყენება ტერმინი “პროდუქტები და მომსახურება”, პროდუქტი არის ტერმინი, რომელიც მოიცავს როგორც საქონელს, ასევე მომსახურებას.

Price (ფასი)

ფასი არის ფორმალური თანაფარდობა, რომელიც მიუთითებს ფულის, საქონლის ან მომსახურების რაოდენობას, რაც საჭიროა მოცემული რაოდენობის საქონლის ან მომსახურების შესაძენად.

ეს არის თანხა, რომელიც მომხმარებელმა უნდა გადაიხადოს პროდუქტის შესაძენად.

Place (or Distribution) ადგილი (ან დისტრიბუცია)

დისტრიბუცია გულისხმობს მომხმარებლებისთვის პროდუქციის მარკეტინგისა და პროდუქტის მიტანის აქტს. იგი ასევე გამოიყენება მოცემული პროდუქტის ბაზრის დაფარვის მასშტაბის აღსაწერად.

4 P-ში განაწილება წარმოდგენილია ადგილით ან განთავსებით.

Promotion (რეკლამირება)

მარკეტინგის დროს, რეკლამირება გულისხმობს ნებისმიერი ტიპის მარკეტინგულ კომუნიკაციას, რომელიც გამოიყენება სამიზნე აუდიტორიისთვის პროდუქტის, მომსახურების, ბრენდის ან მისი ღირებულებების რეკლამირებისთვის. ეს ეხმარება მარკეტინგებს, შექმნან გამორჩეული ადგილი მომხმარებელთა გონებაში, ეს შეიძლება იყოს როგორც შემეცნებითი, ასევე ემოციური გზა.

მაგალითებში შედის კუპონები, გათამაშებები, ფასდაკლებები, სპეციალური შეფუთვები, მიზეზებთან დაკავშირებული მარკეტინგი და ლიცენზირება.

დღევანდელობაში ძალიან პოპულარული და შედეგიანია ციფრული მარკეტინგი, რომლის შესახებაც შეგიძლიათ მეტი გაიგოთ ჩვენს სტატიაში – რა არის ციფრული მარკეტინგი?

ასევე წაიკითხეთ ჩვენი ბლოგის სხვა საინტერესო სტატიები:

გამოგვყევით სოციალურ ქსელებში:

იმედია, საინტერესო სტატია გამოგვივიდა. დასტურად, გაუზიარეთ მეგობრებს სოციალურ ქსელებში: