fbpx

შენი ბიზნესი ინტერნეტში

marketinguli-kvleva-da-bazris-kvleva

მარკეტინგული კვლევა და ბაზრის კვლევა

ოდესმე გიფიქრიათ, განსხვავდებიან თუ არა ბაზრის კვლევა და მარკეტინგული კვლევა ერთმანეთისგან? მიუხედავად იმისა, რომ ამ ორ ტერმინს ხშირად აიგივებენ ერთმანეთთან, მათ აქვთ გარკვეული თვისებები, რომლებიც მათ ერთმანეთისგან განასხვავებს.

მარკეტინგის ოთხი P

იმის გასაგებად, თუ რა განსხვავებაა ბაზრის კვლევასა და მარკეტინგულ კვლევებს შორის, პირველ რიგში უნდა გესმოდეთ “მარკეტინგის მიქსი”, რომელსაც სხვაგვარად უწოდებენ მარკეტინგის ოთხ P-ს:

 1. Product – პროდუქტი (საქონელი ან მომსახურება)
 2. Price – ფასი (რამდენს იხდის მომხმარებელი)
 3. Place – ადგილი (სადაც პროდუქტი იყიდება ბაზარზე)
 4. Promotion – ხელშეწყობა (რეკლამა და PR)

ეს არის ოთხი ძირითადი საკვანძო ფაქტორი, რომლებიც მონაწილეობს საქონლის ან მომსახურების მარკეტინგში. მათ ყველამ ერთად უნდა იმუშაოს ოპტიმალურად, რათა ეს საქონელი ან მომსახურება წარმატებული გახდეს ბაზარზე.

მარკეტინგის 4 P-ს შესახებ სხვა სტატიებშიც ვისაუბრეთ, რომლის ნახვაც შეგიძლიათ აქ.

რა არის ბაზრის კვლევა?

ბაზრის კვლევა სწავლობს მიზნობრივ ბაზარს. იგი აგროვებს მონაცემებს ამ ბაზრისა და მომხმარებლების შესახებ. იგი ეხება მარკეტინგის მხოლოდ ერთ P-ს – (Place) ადგილს. ამ კონტექსტში ადგილი ნიშნავს კონკრეტულ ბაზარს ან სეგმენტს.

ბაზრის კვლევა აგროვებს, აანალიზებს და განმარტავს მონაცემებს:

 • სპეციფიკური ბაზარი
 • პროდუქტი, მომსახურება ან შემუშავების კონცეფცია, რომელიც გასაყიდად ამ ბაზარზეა შესთავაზებული
 • მომხმარებლები (ახლანდელი, წარსულის და მომავლის) ამ პროდუქტის, მომსახურების ან კონცეფციისთვის

ბაზრის კვლევა უღრმავდება სამიზნე ბაზრის სხვადასხვა მიმართულებას: საჭიროებები, სურვილები, ხარჯვის ჩვევები და მახასიათებლები. მას ასევე შეუძლია შეადაროს კონკურენცია და ინდუსტრიის სტანდარტები. ბაზრის კვლევა წარმოადგენს ბიზნესის პირველ პორტს, რომელიც აფასებს, რამდენად კარგია ახალი საქონელი ან მომსახურება მათი სამიზნე ბაზრისთვის. ამ პროცესში მას ხშირად შეუძლია გამოავლინოს როგორც ახალი სამიზნე ბაზრები, ისე მომხმარებელთა სურვილები და საჭიროებები.

ბაზრის კვლევის ტიპური პროცესი შემდეგია:

 1. ხდება საკითხის იდენტიფიცირება
 2. კვლევის ჩამტარებლის შერჩევა (შიდა თუ გარე სააგენტო)
 3. ბაზრის შესწავლის შესაბამისი ტექნიკის შერჩევა
 4. მონაცემების შეგროვება
 5. მონაცემების ორგანიზება, ინტერპრეტაცია და ანალიზი
 6. დასკვნების რეპორტი

რა არის მარკეტინგული კვლევა?

მარკეტინგული კვლევა გულისხმობს პროცესს, რომლის დროსაც ორგანიზაცია აგროვებს ინფორმაციას მისი იდეალური მომხმარებლისა და უფრო ფართო ბაზრის შესახებ, რათა ორგანიზაციის ბაზარზე გასვლის სტრატეგიისთვის ინფორმაცია მიიღოს. ეს კვლევა შეიძლება მოიცავდეს მონაცემების შეგროვებას ამჟამინდელი ან ყოფილი მომხმარებლებისგან, სამიზნე ბაზრის აუდიტორიიდან ან თუნდაც კონკურენტების მარკეტინგული საქმიანობიდან.

შეიძლება თქვენ უკვე დაწყებული გაქვთ რაიმე აქტივობა ამ სფეროში, თუმცა რამდენად კარგად აკეთებთ ამას? ბაზრის კვლევის განმარტებას ეძებთ, ან უბრალოდ გაქვთ კითხვები, როგორიცაა “რისთვის გამოიყენება ბაზრის კვლევა?” ან “რატომ არის მნიშვნელოვანი მარკეტინგული კვლევა?”, მაშინ თქვენ სწორ ადგილას მოხვდით.

იხილეთ სტატია: რა არის მარკეტინგი

მარკეტინგული კვლევა ბევრად უფრო ფართოა ვიდრე ბაზრის კვლევა. ეს ეხება მარკეტინგის ოთხივე P-ს, მათ შორის Place-ს (ადგილს). იგი მოიცავს მრავალფეროვან სფეროებს, რომელთაგან ზოგიერთს ბაზრის კვლევა საერთოდ არ შეეხება ან მხოლოდ მსუბუქად შეეხოს:

 • ახალი პროდუქტის კვლევა
 • პროდუქტის განვითარება
 • სარეკლამო კვლევა
 • მომხმარებელთა კვლევა
 • ფასწარმოება
 • გაყიდვები
 • დისტრიბუციის მეთოდები
 • საზოგადოებასთან ურთიერთობები

სინამდვილეში, მარკეტინგული კვლევა მოიცავს პროდუქტის ან მომსახურების კონცეფციას, განვითარებას, განთავსებას და ევოლუციას. ის ასევე იკვლევს აუდიტორიასა და ბრენდინგს – დაწყებული ბრენდის ცნობადობიდან, დამთავრებული საყოველთაო აღიარებით.

ბაზრის კვლევა, ადგილის (Place) ხაზგასმიდან გამომდინარე, მარკეტინგის კვლევის განუყოფელი ნაწილია. შეგვიძლია ასე შევაჯამოთ: ბაზრის კვლევა არის მარკეტინგული კვლევის ქვეჯგუფი.

ტიპური მარკეტინგული კვლევის პროცესი შემდეგია:

 1. საკითხის იდენტიფიცირება, ალტერნატივების განხილვა და კვლევის მიზნების დასახვა
 2. კვლევითი პროგრამის განვითარება
 3. ინფორმაციის შეგროვება
 4. მონაცემების შეგროვება
 5. ინფორმაციისა და მონაცემების ორგანიზება და ანალიზი
 6. დასკვნების წარმოდგენა
 7. კვლევის საფუძველზე გადაწყვეტილების მიღება

მარკეტინგული კვლევა და ბაზრის კვლევა – განსხვავებები

 

  ბაზრის კვლევა მარკეტინგული კვლევა
რას აკეთებს ეს? მოიცავს ბაზრის შესწავლას და მყიდველის ქცევას ამ ბაზარზე. მოიცავს ბიზნესის მარკეტინგის ყველა ასპექტის სისტემურ შესწავლას.
ინფორმაციის წყარო მარკეტინგული კვლევა. ბიზნესის მარკეტინგული ინფორმაციის მთელი სისტემა.
კვლევის სფერო შეზღუდული – ის შეისწავლის მხოლოდ ბაზრისა და მომხმარებლის ქცევას. ფართო – ის სწავლობს მარკეტინგის მთლიან პროცესს – 4 P-ს, ისევე როგორც თავად ბაზარს.
კვლევის ბუნება სპეციფიკური – მისი კვლევა იძლევა გარკვეულ ბაზრის მონაცემებს, რომლის გამოყენება მარტივად არ შეიძლება სხვა ბაზრებზე. ზოგადი – მისი კვლევა შეიძლება გამოყენებულ იქნას სხვადასხვა მარკეტინგული პრობლემისა და საკითხის გადასაჭრელად.
დამოკიდებული თუ დამოუკიდებელი? დამოკიდებულია მარკეტინგის კვლევის მოთხოვნებზე. დამოუკიდებელი – მარკეტინგის კვლევას აყალიბებს ბიზნესი ბიზნესისთვის.
მიზანი მიზნობრივ ბაზარზე პროდუქტის ან მომსახურების სიცოცხლისუნარიანობის შესწავლა. გადაწყვეტილების მიმღების ინფორმირება ყველა მარკეტინგული საქმიანობის შესახებ.

მარკეტინგული კვლევა და ბაზრის კვლევა – მსგავსებები

ორივე არის:

 • გადამწყვეტი ბიზნესის წარმატებისთვის.
 • იკვლევს პროექტებს და ქმნის მნიშვნელოვან მონაცემებს
 • გამოსადეგია რაოდენობრივი და ხარისხობრივი ინსტრუმენტებისა და ტექნიკისთვის, როგორიცაა კვლევები, ფოკუს-ჯგუფები, კითხვარები და ინტერვიუები ინფორმაციის შეგროვების მიზნით
 • ეფექტურია მომხმარებლებისთვის შეთავაზებული პროდუქციისა და მომსახურების ტიპისა და ხარისხის, ბიზნესისთვის შესაფერისი ადგილების, საუკეთესო რეკლამირებისა და ყველაზე ეფექტური სადისტრიბუციო არხებისა და ქსელების შესახებ გადაწყვეტილების მისაღებად.

იხილეთ ჩვენი სერვისები:

იხილეთ რეკომენდირებული სტატიები:

გამოგვყევით სოციალურ ქსელებში:

Skip to content